POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Pozwolenie na budowę – jest to dokument, który inwestor otrzymuje w drodze decyzji administracyjnej z właściwego dla lokalizacji działki Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym. Umożliwia ono zgodne z prawem rozpoczęcie robót.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć (wg. Ustawy Prawo Budowlane Art. 33 pkt. 2, z późn. zm.):

  1. 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi. Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie, potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego projektanta adoptującego projekt do działki inwestora. W rozumieniu Prawa Budowlanego „projektantem” jest osoba, która opracowuje pełny projekt budowlany* (składający się z: projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno-budowlanego, oświadczeń o zapewnieniu dostaw mediów oraz geotechnicznych warunków posadowienia).
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  3. Decyzję o warunkach zabudowy (Warunkach Zabudowy) lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Druk wniosku o pozwolenie na budowę wydaje właściwy Urząd Miejski lub Gminy -Wydział Architektury. Pozwolenie na budowę powinniśmy teoretycznie otrzymać w terminie 65 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Decyzja staje się prawomocna po 14 dniach, o ile nie wpłyną odwołania stron – uwaga: właściciele działek sąsiednich nie są stronami postępowania (dla budynku jednorodzinnego jest to linia w odległości max. 4,0 m od administracyjnego, jedynie właściciele działek w których może nastąpić ograniczenie w zabudowie projektowanego budynku).