ZGŁOSZENIE PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT BUDOWLANYCH

Inwestor zobowiązany jest do zawiadomienia właściwego urzędu o terminie rozpoczęcia robót, na które otrzymał pozwolenie. Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • pozwolenie na budowę,
  • na piśmie oświadczenie kierownika budowy oraz inspektora nadzoru (w przypadku jego ustanowienia) o podjętych czynnościach.

Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do rozpoczęcia wykonywania robót można przystąpić, jeżeli w terminie do 7 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu. Na tym etapie należy zwrócić się do organu wydającego pozwolenie na budowę o wydanie dziennika budowy.

Należy także zakupić obowiązkową tablicę informacyjną na budowę.