ZAKOŃCZENIE BUDOWY

Po zakończeniu prac budowlanych należy zawiadomić urząd, który wydał pozwolenie na budowę o zakończeniu budowy.

Do zawiadomienia lub wniosku należy dołączyć:

  1. oryginał dziennika budowy,
  2. oświadczenie kierownika budowy:
    • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,
    • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
  3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,
  4. protokoły badań i sprawdzeń,
  5. inwentaryzację geodezyjną podwykonawczą.

Do użytkowania obiektu można przystąpić jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji w terminie 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia.