MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Jest to opracowanie, niezbędne do uzyskania decyzji o Warunkach Zabudowy. Wykonanie jej należy zlecić uprawnionemu geodecie. Zakres mapy winien obejmować obszar, który niezbędny jest dla dokonania analizy otaczającego zagospodarowania, istotnego dla określenia przez Urząd wpływu planowanej inwestycji na środowisko i otoczenie (przy ustalaniu warunków zabudowy – obszar analizowany stanowi trzykrotną szerokość działki od strony drogi publicznej).

Owa mapa służyć będzie docelowo do opracowania projektu zagospodarowania terenu. Ważną sprawą jest aktualność mapy. Przepisy wymagają aby, z chwilą składania na niej projektu i ubiegania się o decyzję o warunkach zabudowy była ona aktualna. Koszt sporządzenia mapy uzależniony jest od regionu i geodety uprawnionego.