DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Jest to dokument, niezbędny do opracowania projektu domu i późniejszego uzyskania pozwolenia na budowę, wydawany w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Należy wystąpić do urzędu gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja ta może być wydana w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:

 • przynajmniej jedna działka sąsiadująca dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana (w sposób mogący jednoznacznie określić wielkość, intensywność i charakter zabudowy),
 • działka posiada dostęp do drogi publicznej,
 • istniejące lub projektowane uzbrojenie jest wystarczające do realizacji inwestycji,
 • działka stanowi grunt wyłączony z produkcji rolnej(nie dotyczy zabudowy siedliskowej, w przypadku gdy działka stanowi powierzchnię równą min. 1,5 wielkości średniego gospodarstwa w danej gminie).

Decyzja warunków zabudowy zawiera szczegółowe warunki dotyczące m.in. sposobu użytkowania działki, wielkości i wyglądu domu, przyłączenia do zewnętrznych sieci itp. Decyzję warunków zabudowy wydaje właściwy Urząd Miasta lub Gminy na wniosek inwestora.

Wniosek o uzyskanie decyzji o warunków zabudowy powinien zawierać:

 1. Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawione na kopii aktualnej mapy zasadniczej wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać. Mapa powinna zawierać również wypisy z rejestru gruntów dotyczące działek sąsiednich, które uzyskujemy w Wydziale Geodezji.
 2. Charakterystykę inwestycji obejmującą:
 • przewidywany sposób zagospodarowania terenu,
 • określenie charakterystycznych parametrów technicznych budynku (rodzaj budynku, jego wygląd, powierzchnia itp.),
 • określenie zapotrzebowania na media – należy uzyskać pisemne warunki i zapewnienia o dostawie podstawowych mediów z następujących zakładów:
  • Rejonu Energetycznego - wydaje oświadczenie o zapewnieniu energii elektrycznej (także w okresie budowy),
  • Zakładu Gazowniczego - określi warunki przyłączenia i dostawy gazu,
  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji wyda warunki przyłączenia wody i podłączenia do kanalizacji.
 1. Oprócz powyższych dokumentów Urząd może żądać jeszcze wielu innych, w celu uzupełnienia wniosku, są to m.in.:
 • wstępny plan inwestycji,
 • decyzja Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (dla obiektów o dużej kubaturze i obiektów komercyjnych lub zlokalizowanych w miejscach eksponowanych),
 • wstępna decyzja Konserwatora Zabytków (dla obszarów objętych ochroną konserwatorską),
 • operatu wpływu na środowisko (dla obiektów mogących powodować emisję gazów, płynów, spalin lub hałasu w stopniu przekraczającym dopuszczalne normy).

Decyzję o Warunkach Zabudowy może uzyskać każdy, kto złoży wniosek i wymienione powyżej dokumenty. Nie trzeba być właścicielem działki. Zaleca się, aby taką decyzję uzyskać już w fazie przed inwestycyjnej. Dzięki niej inwestor może zorientować, w jakim zakresie i kierunku będzie zmierzała jego inwestycja, a także jakie mogą powstać ewentualne ograniczenia, wpływające negatywnie na jego zamierzenia, np. planowana wokół budowa autostrady, wysypisko śmieci itp.

Teoretycznie ową decyzję powinniśmy uzyskać w ciągu 1-3 miesięcy od daty złożenia wniosku w Urzędzie, a w szczególnych przypadkach może to potrwać dłużej.