ADAPTACJA PROJEKTU

Jest to opracowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do jej realizacji. Zgodnie z Prawem Budowlanym (Art. 34 z późn. zm.) „Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 1. Adaptacja powinna zawierać:
 • Projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjnoo-wysokościowej (do celów projektowych), obejmujący:
 • określenie granic działki lub terenu,
 • usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
 • sieci uzbrojenia terenu (istniejącego i planowanego)
 • sposób odprowadzania wód opadowych
 • sposób włączenia działki do układu dróg lądowych, układ zieleni ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
 • usytuowanie miejsca na odpady
 • wrysowanie miejsc postojowych dla aut
 1. Projekt architektoniczno-budowlany w 4 egzemplarzach, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe.
 2. Stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych.
 3. W zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.